Anen Vèire Aiours

ThreskiornithidaeFamiho : Threskiornithidae
Boustricho crideirasso

Gourbiho rousso

Gourbiho-chauvo tèsto-roujo

Ibis sacra

Ibis-verd d'Americo

Paleto africano

Paleto blancoterro-nostro.fr : site en prouvençau sus la naturo en Prouvènço e aiours        © Terro Nostro 2021