Anen Vèire AioursGènre : Zenaida
Tourtouro aurihado

Tourtouro canello

Tourtouro dis alo-blanco

Tourtouro galapagesoterro-nostro.fr : sito en prouvençau sus la naturo en Prouvènço e aiours        © Terro Nostro 2019