Anen Vèire Aiours

ColumbiformesOrdre : Columbiformes
Couloumbino pountihado /

Paloumbello regado /

Palouno maiado /

Pijoun de la garganto-blanco /

Pijoun dis uei-rouge /

Pijoun favard /

Pijoun-di-gros notou /

Pilinope dóu front-rose /

Tourtourello bruno /

Tourtourello coularetado /

Tourtourello coulassado /

Tourtourello dis uei-rouge /

Tourtourello-pintado maugacho /

Tourtouro aurihado /

Tourtouro canello /

Tourtouro dis alo-blanco /

Tourtouro galapageso /

Toutoureleto esmeraudo /terro-nostro.fr : sito en prouvençau sus la naturo en Prouvènço e aiours        © Terro Nostro 2017